Veikla

Progimnazijos veiklą reglamentuoja:

1. Mokyklos Nuostatai (plačiau);                                                                                                   2. 2020-2022 m. Strateginis veiklos planas (plačiau);
3. 2020-2021 m.m. Veiklos planas (plačiau);
4. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos 2020-2021 mokslo metų ugdymo planas (plačiau);                                                                                                                                          5. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo organizavimo tvarkos aprašas (plačiau);
6. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams Želsvos pagrindinėje mokykloje tvarka (plačiau);
7. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (plačiau);
8. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės (plačiau);                                                                9. Mokyklos švietimo stebėsenos rodikliai 2019-2020 m.m (plačiau);
10. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos tvarkaraštis 2020-2021 m.m. (plačiau);                    11. Ugdymo proceso organizavimas 2020-2021 m.m. (plačiau);

NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS (NMPP) 2018-2019 m.m.
(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

NMPP 2018-2019 m.m. vykdymo tvarkos aprašas (plačiau);
NMPP 2018-2019 m.m. vykdymo tvarkaraštis (plačiau);
e-NMPP 2018-2019 m.m. vykdymo tvarka (plačiau);

Plačiau: http://www.nec.lt/342/
Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. (plačiau);
2017 m. Marijampolės savivaldybės NMPP tvarkos aprašas (plačiau);
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2017 m. grafikas. (plačiau);