Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (plačiau);

„Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija” (plačiau);

Geros mokyklos koncepcija
Patyčių ir smurto prevencija
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas
Ugdymo programos
Ugdymo planai
Neformalusis vaikų švietimas
Lietuvos higienos norma HN 21: 2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (plačiau);
Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programa (plačiau);
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas (plačiau);         Dėl priėmimo į Marijampolės sav. bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (plačiau;)