Savivalda

Progimnazijoje veikia Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos nuostatai (plačiau).

ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

1. Oksana Karpavičienė – Tarybos pirmininkė, mokinių tėvų atstovė
2. Laimutė Pranckevičienė – Tarybos sekretorė, mokytojų atstovė
3. Sandra Ambraziejienė– Tarybos narė, mokinių tėvų atstovė
4. Giedrė Žilinskienė – Tarybos narė, mokinių tėvų atstovė
5. Gintauta Janauskienė – Tarybos narė, mokytojų atstovė
6. Bronius Kaubrys – Tarybos narys, mokytojų atstovas
7. Martyna Luckutė – Tarybos narys, mokinių atstovas
8. Klaudijus Mačys – Tarybos narys, mokinių atstovas
9. Paulina Pranckevičiūtė – Tarybos narė, mokinių atstovė

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

​Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2019-2020 m.m. (plačiau);

Mokinių savivaldos modelis (plačiau);