Savivalda

Progimnazijoje veikia Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

Progimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos nuostatai (plačiau).

ŽELSVOS PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

1. Oksana Karpavičienė – Tarybos pirmininkė, mokinių tėvų atstovė
2. Laimutė Pranckevičienė – Tarybos sekretorė, mokytojų atstovė
3. Sandra Ambraziejienė– Tarybos narė, mokinių tėvų atstovė
4. Giedrė Žilinskienė – Tarybos narė, mokinių tėvų atstovė
5. Palmira Matulevičienė – Tarybos narė, mokytojų atstovė
6. Bronius Kaubrys – Tarybos narys, mokytojų atstovas
7. Kamilė Kvederevičiūtė – Tarybos narys, mokinių atstovė
8. Mykolas Gudaitis – Tarybos narys, mokinių atstovas
9. Saulė Žaliauskaitė – Tarybos narė, mokinių atstovė

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokytojų tarybą sudaro visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, logopedas, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai.

Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių, nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

​Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sąrašas 2020-2021 m.m. (plačiau);

20210121_163450

20210121_163511