Pagalba mokiniui

Psichologas
1. Bendradarbiauja su mokytojais ir pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais.
2. Padeda spręsti mokinio psichologines ir ugdymosi problemas bendradarbiaudama su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.
3. Informuoja mokyklos bendruomenę įvairiais psichologiniais klausimais.

Socialinis pedagogas
1. Vertina vaiko socialines problemas ir poreikius.
2. Dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
3. Atstovauja vaiko teisėms progimnazijoje ir už jos ribų.

Logopedas
1. Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
2. Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos sutrikimo ir gebėjimo kalbėti įgūdžiais, siekiant geresnių rezultatų.

Specialusis pedagogas
1. Informuoja mokyklos bendruomenę specialiųjų mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
2. Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį.

Progimnazijos vaiko gerovės komisija: (plačiau);
1. Živilė Baltuškonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
2. Dovilė Burinskienė, soc. pedagogė;
3. Oksana Ulevičienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
4. Rimutė Avižienienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
5. Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė, logopedė, specialioji pedagogė;                                               6. Eglė Iškauskienė, psichologo asistentė.

Krizių valdymo Marijampolės sav. Želsvos progimnazijoje tvarkos aprašas (plačiau);
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas (plačiau);
Socialinės pagalbos teikimo vaikui aprašas (plačiau);
Minimalios priežiūros įstatymas(plačiau);
VGK tvarka (plačiau);
Specialiosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas (plačiau);
Lankomumo kontrolės sistema (plačiau);
Mokinių elgesio taisyklės (plačiau);