Darbuotojai

Mokykloje dirba 38 darbuotojai. Iš jų: 26 pedagoginiai (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojai); 12 kitų darbuotojų (t.t. buhalteris, mokytojo padėjėjas, ūkvedys, sekretorius,  bibliotekininkas, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojai, budėtojas, kiemsargis, virėjas ir kt. darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2019-2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Pastabos
1. Lina Kvederevičienė Aukštasis, rusų k.,

vyresnioji mokytoja

  Direktorė
2. Asta Kulbokienė Aukštasis,

lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių k. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Vaiva Lazauskienė Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k. 5 klasės vadovė,

Būrelio “Anglų kalba linksmai” vadovė

4. Daiva Daukšienė Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.  
5. Petras Kvaraciejus Aukštasis, technologijos,

vyresnysis mokytojas

Technologijos,
fizika
Ūkvedys
6. Laimutė Malinauskienė Aukštasis, istorija,

vyresnioji mokytoja

Istorija  
7. Aivaras Žibūda Aukštasis,

kūno kultūra,

mokytojas

Fizinis ugdymas Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovas
8. Gintauta Janauskienė Aukštasis, dailė ir technologijos,

dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos 7 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė“ ir technologijų būrelio vadovė

9. Rimutė Avižienienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3 kl.

 

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
10. Kristina Dumčienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4 kl.,

anglų k. 4 klasėje

 
11. Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1 kl., Pailgintos dienos grupės auklėtoja, Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
12. Palmira Matulevičienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Žmogaus sauga

Pailgintos dienos grupės auklėtoja
13. Bronius Kaubrys Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

Muzika Vokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas
14. Daiva Taraskevičienė Aukštasis, matematika,

mokytoja metodininkė

Matematika 10 klasės vadovė
15. Lina Braukylienė Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja Tikyba  
16. Jolanta Slavickienė Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja Geografija 8 klasės vadovė
17. Kristina Vėlyvienė Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė; vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus, vokiečių k.  
18. Laimutė Žakienė Aukštasis, chemija, vyresnioji mokytoja Chemija  
19. Živilė Baltuškonienė Aukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytoja 2 kl. Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
20. Dovilė Burinskienė Aukštasis neuniversitetinis, socialinis darbas, socialinė pedagogė Socialinė pedagogė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
21. Vaida Matulionienė Aukštasis, specialioji pedagogika Spec. pedagogė Vaiko auginio atostogose
22. Elvyra Zapova Aukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja Rusų k.  
23.           Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija) Logopedė 6 klasės vadovė,

Vaduoja spec.pedagogę V.Matulionienę

24.           Loreta Pautienienė Aukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos  
25.           Lina Morkūnienė Aukštasis, biologija, vyresnioji mokytoja Biologija, gamta ir žmogus  
26.           Eglė Iškauskienė Aukštasis, psichologija Psichologo asistentė  

Mokinių skaičius mokykloje:

Klasė Mokinių skaičius
PUG 9
1 kl. 13
2 kl. 11
3 kl. 11
4 kl. 10
5 kl. 7
6 kl. 12
7 kl. 15
8 kl. 12
10 kl. 5
Iš viso: 105