Darbuotojai

Mokykloje dirba 38 darbuotojai. Iš jų: 24 pedagoginiai (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojai); 12 kitų darbuotojų (t.t. buhalteris, mokytojo padėjėjas, ūkvedys, sekretorius,  bibliotekininkas, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojai, budėtojas, kiemsargis, virėjas ir kt. darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2019-2020 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Pastabos
1. Asta Kulbokienė Aukštasis,

lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių k. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Vaiva Lazauskienė Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k. 5 klasės vadovė,

Būrelio “Anglų kalba linksmai” vadovė

3. Daiva Daukšienė Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.
4. Petras Kvaraciejus Aukštasis, technologijos,vyresnysis mokytojas Technologijos,
fizika, Žmogaus sauga
Ūkvedys
5. Laimutė Malinauskienė Aukštasis, istorija,vyresnioji mokytoja Istorija
6. Aivaras Žibūda Aukštasis,kūno kultūra,

mokytojas

Fizinis ugdymas Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovas
7. Gintauta Janauskienė Aukštasis, dailė ir technologijos,dailės mokytoja metodininkė Dailė, etika, technologijos 7 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė“ ir technologijų būrelio vadovė

8. Rimutė Avižienienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4 kl. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė

9. Kristina Dumčienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė PUG Pailgintos dienos grupės auklėtoja
10. Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2 kl., Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
11. Palmira Matulevičienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1 kl.,
12. Bronius Kaubrys Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

Muzika Vokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas
13. Daiva Taraskevičienė Aukštasis, matematika,mokytoja metodininkė Matematika
14. Lina Braukylienė Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja Tikyba
15. Jolanta Slavickienė Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja Geografija 5 klasės vadovė
16. Kristina Vėlyvienė Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė; vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus, vokiečių k.
17. Laimutė Žakienė Aukštasis, chemija, vyresnioji mokytoja Chemija
18. Živilė Baltuškonienė Aukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytoja 3 kl. Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
19. Dovilė Burinskienė Aukštasis neuniversitetinis, socialinis darbas, socialinė pedagogė Socialinė pedagogė Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
20. Elvyra Zapova Aukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja Rusų k.
21.  Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija) Logopedė, spec. pedagogė 7 klasės vadovė,
22.  Loreta Pautienienė Aukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos
23.   Lina Morkūnienė Aukštasis, biologija, vyresnioji mokytoja Biologija, gamta ir žmogus
24.  Eglė Iškauskienė Aukštasis, psichologija Psichologo asistentė

Mokinių skaičius mokykloje:

Klasė Mokinių skaičius
PUG 9
1 kl. 13
2 kl. 11
3 kl. 11
4 kl. 10
5 kl. 7
6 kl. 12
7 kl. 15
8 kl. 12
10 kl. 5
Iš viso: 105