Darbuotojai

Mokykloje dirba 36 darbuotojai. Iš jų: 24 pedagoginiai (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojai); 12 kitų darbuotojų (t.t. buhalteris, mokytojo padėjėjas, ūkvedys, sekretorius,  bibliotekininkas, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojai, budėtojas, kiemsargis, virėjas ir kt. darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2020-2021 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija

Dėstomas dalykas

Pastabos

1.              

Asta Kulbokienė

Aukštasis,

 lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

 

Direktorė

2.              

Vaiva Lazauskienė

Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k.

6 klasės vadovė,

Būrelio “Anglų kalba linksmai” vadovė

3.              

Daiva Daukšienė

Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.

 

4.              

Petras Kvaraciejus

Aukštasis, technologijos,

vyresnysis mokytojas

Technologijos,
fizika, žmogaus sauga

Ūkvedys

5.              

Laimutė Malinauskienė

Aukštasis, istorija,

vyresnioji mokytoja

Istorija

Mokytojo padėjėja

6.              

Aivaras Žibūda

Aukštasis,

kūno kultūra,

mokytojas

Fizinis ugdymas

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovas

7.              

Gintauta Janauskienė

Aukštasis, dailė ir technologijos,

dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos

8 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė“ būrelio vadovė

8.              

Rimutė Avižienienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

4 kl.

 

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė

9.              

Kristina Dumčienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

Priešmokyklinis ugdymas

Pailgintos dienos grupės auklėtoja

10.          

Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

2 kl.

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė

11.          

Palmira Matulevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė

1 klasė

 

12.          

Bronius Kaubrys

Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

Muzika

Vokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas

13.          

Daiva Taraskevičienė

Aukštasis, matematika,

mokytoja metodininkė

Matematika

 

14.          

Lina Braukylienė

Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja

Tikyba

 

15.          

Jolanta Slavickienė

Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja

Geografija

5 klasės vadovė

16.          

Kristina Vėlyvienė

Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė; vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus, vokiečių k.

 

17.          

Laimutė Žakienė

Aukštasis, chemija, vyresnioji mokytoja

Chemija

 

18.          

Živilė Baltuškonienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytoja

3 kl.

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė

19.          

Dovilė Burinskienė

Aukštasis neuniversitetinis, socialinis darbas, socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

20.          

Elvyra Zapova

Aukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja

Rusų k.

 

21.          

Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė

Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija)

Logopedė

7 klasės vadovė,

spec. pedagogė

22.          

Loreta Pautienienė

Aukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja

Informacinės technologijos

 

23.          

Lina Morkūnienė

Aukštasis, biologija, vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus

 

24.          

Eglė Iškauskienė

Aukštasis, psichologija

Psichologo asistentė

 

KlasėMokinių skaičius
PUG10
1 kl.9
2 kl.16
3 kl.11
4 kl.11
5 kl.10
6 kl.8
7 kl.11
8 kl.13
Iš viso:
Iš viso:
99