Darbuotojai

Mokykloje dirba 40 darbuotojų. Iš jų: 27 pedagoginių darbuotojų (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, psichologas, logopedas, mokytojai); 13 kitų darbuotojų (t.t. buhalterė, mokytojo padėjėja, ūkvedys, sekretorė,  bibliotekininkė, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojos, darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2017-2018 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Pastabos
1. Lina Kvederevičienė Aukštasis, rusų k.,

vyresnioji mokytoja

Direktorė, II vadybinė kategorija
2. Asta Kulbokienė Aukštasis,

lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių k. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
3. Vaiva Lazauskienė Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k. Vaiko auginimo atostogose
4. Daiva Daukšienė Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.
5. Petras Kvaraciejus Aukštasis, technologijos,

vyresnysis mokytojas

Technologijos,
fizika
Ūkvedys

Būrelio Jaunieji policijos rėmėjai vadovas

6. Laimutė Malinauskienė Aukštasis, istorija,

vyresnioji mokytoja

Istorija 9 kl. vadovė
7. Aivaras Žibūda Aukštasis,

kūno kultūra,

mokytojas

Kūno kultūra Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovas
8. Gintauta Janauskienė Aukštasis, dailė ir technologijos,

dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos 5 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė” vadovė

9. Rimutė Avižienienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 1 kl.

 

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
10. Kristina Dumčienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja 2 kl.,

anglų k. 2, 3 klasėse

Projekto “Šviečiamoji gyvulininkystės programa” 1-4 kl. įgyvendinimo vadovė
11. Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4 kl. Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
12. Palmira Matulevičienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3 kl. Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
13. Bronius Kaubrys Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

Muzika Vokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas
14. Daiva Taraskevičienė Aukštasis, matematika,

mokytoja metodininkė

Matematika 8 kl. vadovė
15. Lina Braukylienė Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja Tikyba
16. Edita Sabaliauskienė Aukštasis, psichologija,

mokytoja

Psichologė asistentė
17. Jolanta Slavickienė Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja Geografija, ekonomika
18. Kristina Vėlyvienė Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė

Biologija
19. Laimutė Žakienė Aukštasis, chemija, mokytoja metodininkė Chemija
20. Živilė Baltuškonienė Aukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytoja Priešmokyklinio ugdymo grupė Pailgintos dienos grupės auklėtoja
21. Laura Bulvydienė Aukštasis universitetinis, socialinė pedagogika, vyresnioji socialinė pedagogė Socialinė pedagogė 6 kl. vadovė
22. Vaida Matulionienė Aukštasis, specialioji pedagogika Spec. pedagogė Vaiko auginimo atostogose
23. Elvyra Zapova Aukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja Rusų k.
24. Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija) Logopedė Vaduoja spec. pedagogą
25. Aura Marcelionienė Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija) Logopedė Vaiko auginio atostogose
26. Loreta Pautienienė Aukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos
27. Audronė Makaveckienė Aukštasis, anglų k., mokytoja Anglų k. 7 kl. vadovė,

vaduoja V.Lazauskienę

 

Mokinių skaičius mokykloje:

Klasė Mokinių skaičius
PUG 12
1 kl. 12
2 kl. 10
3 kl. 8
4 kl. 15
5 kl. 15
6 kl. 11
7 kl. 8
8 kl. 8
9 kl. 8
Iš viso: 107