Darbuotojai

Mokykloje dirba 37 darbuotojai. Iš jų: 25 pedagoginiai (t.t. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, spec. pedagogas, logopedas, mokytojai); 12 kitų darbuotojų (t.t. buhalteris, mokytojo padėjėjas, ūkvedys, sekretorius,  bibliotekininkas, inžinierius kompiuterių priežiūrai, valytojai, budėtojas, kiemsargis, virėjas ir kt. darbininkai).

Mokyklos pedagoginių darbuotojų sąrašas 2018-2019 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas, specialybė, kvalifikacinė kategorija Dėstomas dalykas Pastabos
1. Lina Kvederevičienė Aukštasis, rusų k.,

vyresnioji mokytoja

  Direktorė, II vadybinė kategorija
2. Asta Kulbokienė Aukštasis,

lietuvių kalba, mokytoja metodininkė

Lietuvių k. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
3. Vaiva Lazauskienė Aukštasis neuniversitetinis, anglų k.,

mokytoja

Anglų k. 7 klasės vadovė
4. Daiva Daukšienė Aukštasis,

lietuvių kalba,

vyresnioji mokytoja

Lietuvių k.  
5. Petras Kvaraciejus Aukštasis, technologijos,

vyresnysis mokytojas

Technologijos,
fizika
Ūkvedys,

Būrelio Jaunieji policijos rėmėjai vadovas

6. Laimutė Malinauskienė Aukštasis, istorija,

vyresnioji mokytoja

Istorija 10 kl. vadovė
7. Aivaras Žibūda Aukštasis,

kūno kultūra,

mokytojas

Kūno kultūra Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovas
8. Gintauta Janauskienė Aukštasis, dailė ir technologijos,

dailės mokytoja metodininkė

Dailė, etika, technologijos 6 kl. vadovė,

dailės studijos „Linksmoji vaivorykštė“ ir technologijų būrelio vadovė

9. Rimutė Avižienienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 2 kl.

 

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
10. Kristina Dumčienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 3 kl.,

anglų k. 3, 4 klasėse

Būrelio “Linksmoji klaviatūra” vadovė
11. Laimutė

Pranckevičienė

Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Pailgintos dienos grupės auklėtoja
12. Palmira Matulevičienė Aukštasis, pradinis ugdymas, mokytoja metodininkė 4 kl.,

Žmogaus sauga

Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
13. Bronius Kaubrys Aukštasis, muzika,

mokytojas metodininkas

Muzika Vokalinės grupės, instrumentinio ansamblio vadovas
14. Daiva Taraskevičienė Aukštasis, matematika,

mokytoja metodininkė

Matematika 9 klasės vadovė
15. Lina Braukylienė Aukštasis katalikų religija, vyresnioji mokytoja Tikyba  
16. Jolanta Slavickienė Aukštasis, geografija, vyresnioji mokytoja Geografija, ekonomika 7 klasės vadovė
17. Kristina Vėlyvienė Aukštasis, biologija,

mokytoja metodininkė; vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Biologija, gamta ir žmogus, vokiečių k.  
18. Laimutė Žakienė Aukštasis, chemija, vyresnioji mokytoja Chemija  
19. Živilė Baltuškonienė Aukštasis, pradinis ugdymas, vyresnioji mokytoja 1 kl. Būrelio “Sportiniai žaidimai” vadovė
20. Dovilė Burinskienė Aukštasis neuniversitetinis, socialinis darbas, socialinė pedagogė Socialinė pedagogė  
21. Vaida Matulionienė Aukštasis, specialioji pedagogika Spec. pedagogė Vaiko auginio atostogose
22. Elvyra Zapova Aukštasis, rusų k., vyresnioji mokytoja Rusų k.  
23.           Agnė Vosyliūtė-Jurčiukonienė Aukštasis, specialioji pedagogika (logopedija) Logopedė 5 klasės vadovė,

Vaduoja spec.pedagogę V.Matulionienę

24.           Loreta Pautienienė Aukštasis, informatika, vyresnioji mokytoja Informacinės technologijos  
25.           Lina Morkūnienė Aukštasis, biologija, vyresnioji mokytoja Biologija, gamta ir žmogus  

 

Mokinių skaičius mokykloje:

Klasė Mokinių skaičius
PUG 9
1 kl. 12
2 kl. 11
3 kl. 10
4 kl. 8
5 kl. 12
6 kl. 15
7 kl. 11
8 kl. 7
9 kl. 6
10 kl. 6
Iš viso: 107

 

Advertisements